Најчешће постављана питања и одговори

 

ПИТАЊЕ: Да ли је потребан сертификат за рад са тајним подацима?

ОДГОВОР: Да, у складу са чланом 42. Закона о тајности података физичко и правно лице има право приступа тајним подацима који су неопходни за обављање послова из делокруга његовог рада и који су по степену тајности одређени у сертификату за приступ тајним подацима видети више.

Поред напред наведеног физичка лица морају да се налазе на листи "Потребно да зна", док правна лица морају да се налазе на листи "Потребно поделити са".

Модел Листе ,,Потребно да зна"

Модел Листе "Потребно поделити са"

 

 

ПИТАЊЕ: Како се подноси захтев за издавање сертификата за приступ тајним подацима?

ОДГОВОР: Захтев за издавање сертификата за физичка и правна лица подноси се у складу са чланом 51. и 52. Закона о тајности података.

 

Модел захтева за физичка лица видети више

Модел захтева за правна лица видети више

 

ПИТАЊЕ: Да ли физичко/правно лице може директно да поднесе захтев Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података?

ОДГОВОР: Не. Захтев за издавање сертификата може да поднесе само руководилац органа јавне власти за физичко лице запослено у органу јавне власти.

Захтев за сертификацију правних лица и физичких лица која су запослена у правном лицу може поднети само орган јавне власти који планира уговорну сарадњу са правним лицем видети више

Правна лица која оснива држава или се финансирају у целини, односно у претежном делу из буџета, пре подношења захтева за издавање сертификата потребно је да доставе мишљење Министарства правде, да се сматрају органом јавне власти у смислу Закона о тајности података.

Модел захтева - мишљење Министарства правде

 

 

ПИТАЊЕ: Која документација се доставља уз захтев за издавање сертификата?

ОДГОВОР: У прилогу захтева за издавање сертификата за приступ тајним подацима достављају се попуњени безбедносни упитници за физичка или правна лица.

 

ПИТАЊЕ: Где се могу преузети безбедносни упитници?

ОДГОВОР: Безбедносни упитници (основни и посебни безбедносни упитници) могу се преузети на сајту Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података у рубрици: ,,ДОКУМЕНТА/ Обрасци".

 

ПИТАЊЕ: Који безбедносни упитници се попуњавају за физичка лица запослена у органу јавне власти?

ОДГОВОР: Физичка лица запослена у органу јавне власти попуњавају основни безбедносни упитник за приступ тајним подацима степена тајности ,,ПОВЕРЉИВО“ (ОБУ-1 до ОБУ-1­_08).

Ако се сертификат захтева за приступ тајним подацима степена тајности ,,СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ и ,,ДРЖАВНА ТАЈНА“ попуњава се и посебан безбедносни упитник (ПБУ-1).

Модел основног безбедносног упитника за физичка лица (ОБУ-1 до ОБУ-8 и ПБУ-1)

 

ПИТАЊЕ: Који безбедносни упитници се попуњавају за правна лица и физичка лица запослена у правном лицу?

ОДГОВОР:  Законски заступник правног лица за приступ тајним подацима степена тајности ,,ИНТЕРНО“ и ,,ПОВЕРЉИВО“ попуњава основни безбедносни упитник за правна лица  (од ОБУ-2 до ОБУ-2­_01).

Ако се сертификат захтева за приступ тајним подацима степена тајности ,,СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ и ,,ДРЖАВНА ТАЈНА“ попуњава се и посебан безбедносни упитник (ПБУ-2).

Поред основног безбедносног упитника за правна лица, законски заступник попуњава и безбедносни упитник за физичко лице.

Физичка лица запослена у правном лицу попуњавају основни безбедносни упитник за приступ тајним подацима степена тајности ,,ИНТЕРНО“ и ,,ПОВЕРЉИВО“ (ОБУ-1 до ОБУ-1­_08).

Ако се сертификат захтева за приступ тајним подацима степена тајности ,,СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ и ,,ДРЖАВНА ТАЈНА“ попуњава се и посебан безбедносни упитник (ПБУ-1).

Модел основног безбедносног упитника за правна лица(ОБУ-2 до ОБУ-2_01 и ПБУ-2)

Модел основног безбедносног упитника за физичка лица(ОБУ-1 до ОБУ-8 и ПБУ-1)

 

ПИТАЊЕ: Како се попуњава основни безбедносни упитник за физичко/правно лице?

ОДГОВОР: Основни и посебни безбедносни упитник за физичка/правна лица попуњавају се у складу са Упутством за попуњавање. Упутство за попуњавање налази се на сајту Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података у рубрици: Упутство за попуњавање упитника

 

ПИТАЊЕШта подразумева поступак издавања сертификата?

ОДГОВОР: У складу са чланом 70. Закона о тајности података, на поступак издавања сертификата примењује се Закон о општем управном поступку: кораци у поступку издавања сертификата су подношење захтева, покретање безбедносне провере, вршење безбедносне провере од стране надлежних органа, доношење решења и издавање сертификата за приступ тајним подацима видети више

 

 

ПИТАЊЕ: Како и где се може преузети сертификат за приступ тајним подацима?

ОДГОВОР: Сертификат за приступ тајним подацима преузима се лично, након одслушаног безбедносног брифинга у просторијама Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података на адреси Немањина бр. 22-26, Београд.

Лице коме се издаје сертификат за приступ тајним подацима дужно је да потпише изјаву да је лично преузео  сертификат (изјава се попуњава у Канцеларији Савета), као и да му је одржан безбедносни брифинг (да је упознат са минималним захтевима за коришћење и заштиту тајних података).(видети више)

Уколико лице не потпише изјаву, поступак издавања сертификата се обуставља.

 

ПИТАЊЕ: У ком року се преузима сертификат након пријема решења?

ОДГОВОР: Након пријема решења и истека рока за жалбу потребно је контактирати Канцеларију Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, ради заказивања термина за издавање сертификата. Контакт телефон за заказивање термина је 011/361-65-64.

 

ПИТАЊЕ: Да ли се само на основу решења може остварити приступ тајним подацима?

ОДГОВОР: Приступ тајним подацима је могућ само на основу сертификата за приступ тајним подацима издатог у законом уређеном поступку, тј. решење не замењује сертификат.

 

ПИТАЊЕ: Шта значи поседовати сертификат за приступ тајним подацима за правна лица?

ОДГОВОР: Правно лице мора имати извршену безбедносну проверу за законског заступника и запослене, да има израђене процедуре за рад са тајним подацима који су му уступљени од органа јавне власти и да има акредитован простор за чување тајних података одговарајућег степена тајности видети више

Поред ових услова орган јавне власти може захтевати и додатне услове за чување тајних података приликом закључивања уговора који садржи тајне податке видети више

Сертификовање правних лица омогућава њихов несметан приступ тајним подацима Републике Србије и учешће на расписаним тендерима у државама са којима Република Србија има закључене и ратификоване међународне споразуме о размени и узајамној заштити тајних података видети више

 

ПИТАЊЕ: Који су први кораци у имплементацији Закона o тајности података у органу јавне власти који претходе отпочињању процеса сертификације?

ОДГОВОР: Први кораци у имплементацији Закона o тајности података у органу јавне власти подразумевају доношење следећих правних аката:

Поред доношења наведених одлука, потребно је да орган јавне власти устроји евиденције у складу са чл. 82. Закона о тајности података и чл. 8. Уредбa о садржини, облику и начину вођења евиденција за приступ тајним подацима видети више   , чл. 10. и 13. Уредба о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената видети више , чл. 17. ст. 2.  Уредба о посебним мерама физичко-техничке заштите тајних података видети више

 

ПИТАЊЕ: Да ли је довољно предузети само први корак у имплементацији Закона о тајности података, да би се сматрало да је Закон имплеметиран?

ОДГОВОР: Не. Да би се Закон сматрао имплементираним потребно је донети читав низ одлука, да запослени прођу одговарајуће обуке и да се ради на подизању безбедносне свести и културе у органу јавне власти видети више

Неопходни кораци за имплементацију Закона о тајности података у органу јавне власти

Водич за имплементацију ЗТП