Делокруг рада

Канцеларија Савета основана је као служба Владе са својством правног лица.

У надлежности Канцеларије Савета су, између осталих, следеће делатности:

  • Подршка раду Савета за националну безбедност и Бироа за координацију рада служби безбедности, на основу Закона о основама уређења служби безбедности Републике Србије, Пословника о раду Савета за националну безбедност и Уредбе о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност;
  • Стручни надзор над применом Закона о тајности података;
  • Праћење стања и обезбеђивање примене стандарда и прописа у области заштите тајних података;
  • Старање о извршавању прихваћених међународних обавеза и закључених међународних споразума између Републике Србије и других држава, односно међународних органа и организација у области заштите тајних података и сарадња са одговарајућим органима страних држава и међународних организација;
  • Вођење Централног регистра размењених тајних података и докумената Р Србије са страним државама и међународним организацијама ;
  • Вођење евиденција о издатим сертификатима, односно дозволама, као и евиденција о одбијању издавања сертификата, односно дозвола;
  • Организовање обуке корисника тајних података у складу са националним и међународним стандардима и прописима;
  • Опозивање тајности податка у складу са одредбама Закона о тајности података;
  • Обавља послове који се односе на заштиту тајних података после престанка рада органа јавне власти који немају правног следбеника,;
  • Сарађује са органима јавне власти у спровођењу Закона о тајности података у оквиру своје надлежности и обавља и друге послове који су предвиђени овим законом и прописима донетим на основу овог закона.